PharmaCloud

Cégünk pályázati támogatást nyert a PharmaCloud projekt megvalósítására, melynek célja egy gyógyszertári rendszer felhő alapú szolgáltatásként történő megvalósítása.

Projekt megnevezése: "PharmaCloud – Gyógyszertári felhő megoldás"

Projekt azonosító száma: PIAC_13_1-2013-0108

A támogatás összege: 313 218 001 Ft

A támogatás mértéke: Támogatás intenzitása: 69,88 %Kedvezményezett megnevezése és elérhetősége:

SzámHEAD Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 95 D ép.

A projekt tartalmának bemutatása:

A SzámHEAD Kft. középtávú céljaként tűzte ki a PharmaCloud munkanevű, felhő alapú gyógyszertári megoldás (továbbiakban PharmaCloud rendszer), illetve ahhoz kapcsolódó IT biztonsági megoldások (továbbiakban IT biztonsági megoldás) megvalósítását.

A SzámHEAD Kft. a fenti cél megvalósítása érdekében pályaművet nyújtott be a PIAC_2013 kódszámú, „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” tárgyú pályázati kiírásra „PharmaCloud – Gyógyszertári felhő megoldás” címmel a PharmaCloud rendszer és a kapcsolódó IT biztonsági megoldás megvalósításának tudományos, technológiai megalapozása, a rendszer megvalósítási feladatok részét képező kutatás-fejlesztési tevékenységek végrehajtása tárgyában.

A sikeres pályázat eredményeként a SzámHEAD Kft. 2013. végén támogatási szerződést kötött a fent megnevezett projekt (továbbiakban PharmaCloud projekt) megvalósítására.

A SzámHEAD Kft. a PharmaCloud projekt célját az alábbiak szerint határozta meg:

A kereskedelmi forgalomba hozható PharmaCloud gyógyszertári felhő megoldás, illetve kapcsolódó IT biztonsági megoldás középtávú megvalósításának szakmai, műszaki és technológiai megalapozáshoz a szükséges ismertek, modellek, módszerek és eljárások kidolgozása kutatás-fejlesztési tevékenység keretében, valamint

A projekt keretében kidolgozott ismeretekre alapozva, a PharmaCloud gyógyszertári felhő megoldás és a kapcsolódó IT biztonsági megoldás szakmai, műszaki, technológiai szempontból kritikus, kockázatos elemei megvalósíthatóságának és alkalmazhatóságának vizsgálata céljából az ezeket a megoldás elemeket modellező prototípus rendszer komponensek kifejlesztése és ezek gyakorlati alkalmazhatóságának ellenőrzése, tesztelése.

A PharmaCloud projekt szakmai terjedelme a benyújtott pályázattal, valamint ez alapján megkötött támogatási szerződéssel összhangban az alábbi munkaszakaszok, illetve azokon belül az alábbi szakmai feladatok végrehajtására terjed ki:

1. Munkaszakasz:

 Terjedelem és kutatási módszertan meghatározása: A kutatási feladat a projekt indításaként pontosítja a célkitűzéseknek megfelelő kutatási és fejlesztési feladatokat és meghatározza a kutatások során alkalmazandó módszertanokat. Ekkor történik meg a projekt legfontosabb erőforrásainak a projekthez rendelése is.

 Megalapozó kutatások és követelmények meghatározása: Kutatási feladat a modern gyógyszertári szolgáltatások és ezek informatikai támogatásával kapcsolatos elvárások és követelmények feltérképezését foglalja magában.

 Felhő alapú szolgáltatásokkal kapcsolatos biztonsági kérdések kutatása: A kutatási feladat elsősorban a működési biztonsággal és a felhőben tárolt kényes személyes adatok kezelésével kapcsolatos biztonsági kérdések azonosítását és ez alapján az IT biztonsági megoldással szemben előzetesen támasztott követelmények feltárását foglalja magában.

2. Munkaszakasz:

 Megvalósíthatóság modellezése és ellenőrzése: A kutatási feladat a PharmaCloud rendszer megvalósíthatósága, alkalmazhatósága szempontjából kritikusnak minősített követelmények megvalósíthatóságának modellezését és vizsgálatát foglalja magában, annak érdekében, hogy a továbblépésről, illetve a kutatások folyatásáról dönteni lehessen.

 Biztonsági követelmények megvalósíthatósági modellezése: A kutatási feladat a biztonsággal kapcsolatos követelmények megvalósíthatóságának, gyakorlati alkalmazhatóságának modellezését és vizsgálatát foglalja magában, annak érdekében, hogy az IT biztonsági kutatások, fejlesztési feladatok folyatásáról dönteni lehessen.

3. Munkaszakasz:

 Modellépítés: A kutatási feladat a korábbi eredmények és követelményspecifikáció alapján a gyógyszertári modell rendszer, prototípus rendszer megvalósítását foglalja magába, amely már alapvetően hordozza a középtávon megvalósítani tervezett gyógyszertári rendszer jellemzőit, fő célkitűzése azonban a kutatás, a projekt keretében kidolgozott modellek megvalósíthatóságának, alkalmazhatóságának vizsgálata.

 IT biztonsági megoldás megvalósítása: A kutatási feladat a korábbi eredmények és a meghatározott IT biztonsági követelmények alapján az IT biztonsági megoldás prototípusának megvalósítását foglalja magában alapvetően a kidolgozott IT biztonsági modellek megvalósíthatóságának, alkalmazhatóságának vizsgálata céljából.

4. Munkaszakasz:

 Modelltesztelés: A kutatási feladat a gyógyszertári modell rendszer által megvalósított jellemzők és a tervek összevetését, és az eltérések és változtatások kidolgozott modelleken, eljárásokon, illetve prototípus rendszeren történő átvezetését foglalja magába.

 IT biztonsági megoldás tesztelése: A kutatási feladat az IT biztonsági prototípus megoldás által megvalósított jellemzők és tervek összevetését, az eltérések és változtatások kidolgozott modelleken, eljárásokon, illetve az IT biztonsági prototípus megoldáson történő átvezetését foglalja magába.

 IT biztonsági megoldás implementálása a megvalósított modell esetén: A kutatási feladat a megvalósított IT biztonsági prototípus megoldás megalkotott gyógyszertári modellre, prototípus rendszerre történő felparaméterezését, implementálását foglalja magába.

 Dokumentáció: A kutatási feladat a korábbi kutatási feladatok eredményeként előálló IT biztonsági megoldással is integrált gyógyszertári modell, gyógyszertári prototípus rendszer és a modell által támogatott működési folyamatok dokumentálását foglalja magába.

A projekt tervezett befejezési dátuma: A projekt megvalósítása 2015.12.31. napjáig tart.

SzámHEAD Kft.

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 95. D ép.

E-mail: szamhead@szamhead.hu

2016.01.08.

Sajtóközlemény

PHARMACLOUD – GYÓGYSZERTÁRI FELHŐ MEGOLDÁS projekt lezárása

A SzámHEAD Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. sikeresen lezárta a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (PIAC_13) pályázati konstrukció keretében megvalósított „PharmaCloud – Gyógyszertári felhő megoldás” projektjét. A projekt célja felhő alapú gyógyszertári szolgáltatások és kapcsolódó IT biztonsági megoldások megvalósításának szakmai megalapozása, a szolgáltatások műszaki, technológiai szempontból kritikus elemeit modellező prototípus rendszerek kutatási célú megvalósítása, valamint a prototípusok működési jellemzőinek, alkalmazhatóságának vizsgálata volt.

A számítási felhő-alapú szolgáltatások és műszaki megoldások gyors terjedése lehetővé teszi olyan korszerű informatikai szolgáltatások kialakítását, amelyekkel a gyógyszertárak komplex informatikai igényeinek kielégítése a piacon jelenleg elérhető megoldásoknál kedvezőbb pénzügyi feltételekkel oldható meg.

A SzámHEAD Kft. a projekt első felében kutatás-fejlesztési tevékenységek keretében kidolgozta azon terveket, modelleket, módszereket és eljárásokat, amelyek implementációjával a gyógyszertárak számára komplex, felhő alapú gyógyszertári és informatikai biztonsági alkalmazás szolgáltatások valósíthatóak meg.

A fenti új ismeretekre támaszkodva a SzámHEAD Kft. a projekt második felében a gyógyszertári felhő szolgáltatások és kapcsolódó IT biztonsági megoldások szakmai és technológia szempontból kritikus elemeire prototípus rendszereket valósított meg, amelyek segítségével megvizsgálta, modellezte a középtávon megvalósítani tervezett üzleti alkalmazások felhő alapú működtethetőségét, szolgáltathatóságát, valamint ezek gyakorlati alkalmazhatóságát.

A projekt a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatásával valósult meg. A projekt összköltsége 448 191 250 Ft, az elnyert támogatás összege 313 218 001 Ft volt.